Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea de Inginerie Electrica
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania

Decanat: Sala 347
Secretariat: Sala 342
Telefon: 0264 401229
Email: Secretar.FIE@staff.utcluj.ro

Admitere Licenta

Facultatea de Inginerie Electrică din Cluj-Napoca pentru ciclul Licenţă (4 ani) oferă următoarele domenii de studiu:

 

Domeniul

Specializare

Inginerie Electrică

Electrotehnică

Instrumentaţie şi Achiziţia Datelor

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

Electromecanică

Inginerie Energetică

Managementul Energiei

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Inginerie Medicală (la Cluj-Napoca şi Bistriţa)

Inginerie şi Management

Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic şi Energetic

 

 

Criterii de admitere fara concurs.

Locuri admitere - Septembrie 2017

 

Cifra de scolarizare licenta

Nr. Locuri alocate 2017-2018

Facultatea

Domeniul

Specializare

Buget

Taxa

Total

Români și cetățeni EU SEE **

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Straini

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursa

Fara bursa

Total

 

 

 

 

 

INGINERIE ELECTRICA

Inginerie Electrica

Electromecanica

 

1

 

 

 

 

1

8

 

9

Electronica de Putere si Actionari Electrice

 

 

 

Electrotehnica

 

 

 

Instrumentatie si Achiziti de Date

 

 

 

Inginerie Energetica

Managementul Energiei

 

 

 

        2   2

Stiinte Ingineresti Aplicate

Inginerie Medicala

 

            10   10

Inginerie Medicala (la Bistrita)

1

          1 19   20

Inginerie si Management

Inginerie Economica in domeniul Electric, Electronic, si Energetic

              3  

3

 

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** -

Metodologie invatamant superior 2017

Calendar admitere - Septembrie 2017

Înscrierile se fac la sediul Facultății de Inginerie Electrică, D12, corpul D, de pe strada G. Barițiu 26-28 și la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău.

 

Perioada de înscriere - sesiunea Septembrie 2017

 • 8 si 11- 13* Septembrie 2017     între orele 9.00-15.00;

ATENŢIE!!! În 13 Septembrie 2017 nu se vor face înscrieri la extensiile universitare!

Înscrierile se fac la Cluj-Napoca pe strada G. Baritiu nr. 26-28 precum si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.

 

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 7 facultăți: Construcții; Construcții de Mașini;  Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor și a Mediului; Instalații; Mecanică (cu domeniile: Ingineria transporturilor, Inginerie mecanică, Mecatronică și robotică) . Indiferent de numărul de opțiuni trecute în fișa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Afișarea rezultatelor inițiale la Comisia cu concurs de dosare este 13 Septembrie, ora 22.00.

 

Confirmarea statutului de admis:

Etapa I: 14 si 15 Septembrie 2017 între orele 9:00 și 15:00;

Afișarea rezultatelor după etapa I de glisare: 15 Septembrie 2017, ora 22.00;

 Etapa II:  18 si 19 Septembrie 2017, orar 9.00-15.00;

Afișarea rezultatelor finale: 19 Septembrie, ora 22.00.

Pentru candidații cu prima opțiune E, confirmarea se face în sala D11, corpul D, str. G. Barițiu nr. 26-28, indiferent de locul ocupat de candidat în etapa curentă.

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:

a) Depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma de bacalaureat în original și foaia matricolă în original nu au fost depuse în dosar la înscriere);

b) Achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pentru admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare până cel mai târziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei admiși la taxă în data de 13 Septemrbie 2017), respectiv până cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei admiși la taxă în data de 15 Septembrie 2017), și depunerea unei copii a chitanței doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 

Acte necesare

    În vederea înscrierii la concursul de admitere în învățământul superior la nivel de licență, candidații vor depune, la prima comisie unde se înscriu, un dosar care va conține următoarele documente:

 1.  Cererea de înscriere - se completează la înscriere sau online și pe baza ei se va edita fişa de înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat;
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de Comisia de Certificare a conformitatii cu Originalul (CCO) , iar pentru absolvenţii de liceu din promoţia anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverinţa în original sau în copie certificată de CCO, care va conţine media de la bacalaureat, excepție făcând candidații care se încadrează la art. 31 din Regulamentul de admitere la nivel de licență;
 3. Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluarii datelor personale și a rezultatelor obținute la Examenul de Bacalaureat din SIIIR;
 4. Foaia matricolă sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO;
 5. Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau taxă);
 6. Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua specializare, diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO;
 7. Pentru cei careau absolvit studiile liceale anterior anului 2017, declarație pe proprie răspundere, în format tipizat, privind numărul de ani urmați în învățământul superior.
 8. Certificatul de naştere, în copie certificată de CCO;
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată de CCOș 
 10. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere ­ după caz ­ de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona ­ în mod expres ­ gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.
 11. Trei fotografii 3 x 4 cm;
 12. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
 13. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere, sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidaţii aflaţi în una din categoriile menționate la art. 43, art. 44 și art. 45 din regulament de admitere la nivel de licență, care beneficiază de scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la admitere. Actele doveditoare sunt după caz: copie/copii certificate de CCO după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor ­ în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de Copii (Centrul de Plasament) ­ în  cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă din care să rezulte că un părinte este/a fost angajat în sectorul învăţământ bugetar.
 14. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.
 15. Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadru Comisiei de certificare a conformității cu originalul. 
 16. Certificatul de compentețe pentru limba română în cazul candidațiilor menționați la art. 19 din regulamentul de admitere la nivel licență.

    Candidații EU-SEE, sau români cu acte de studii eliberate în străinătate trebuie să depună la dosar, în plus față de documentele precizate mai sus, documentele solicitate de Biroul de Relații Internaționale (BRI) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Aceștia se vor prezenta la BRI pentru consiliere și ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

 

    Candidații români de pretutindeni cu domiciliul stabil în străinătate (în aceasta categorie intră candidații mentionați în Metodologia specifică emisă de Ministerul de Resort), vor concura pe locurile specificate în metodologia emisă pentru aceștia. Pentru cazurile în care, în baza Metodologiei specifice, Ministerul de Resort repartizează locuri distincte pentru aceste categorii de candidați, cu depunerea dosarelor de admitere direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, aceștia se vor supune acelorași criterii de admitere ca și cetățenii români. Ei se vor prezenta la BRI pentru consiliere și avizare, iar apoi vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

 

    Pentru candidații cetățeni români de etnie rroma, se repartizează prin Ordin al Ministrului de Resort un număr distinct de locuri subvenționate de la buget. Candidații vor prezenta la inscriere o recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rroma și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă.

 

    Candidatul de etnie rroma depune recomandarea scrisă și documentele enumerate la art. 35 sau art. 36 din regulementul de admitere la nivel licență, dupa caz, la Comisia de admitere la care dorește să se inscrie pe locurile alocate etnicilor rromi și concurează numai pe acele locuri.

 

    Candidații de etnie rroma, cetățeni ai României pot să candideze pe locurile pentru cetățenii români, în condițiile stabilite pentru cetățenii români în regulamentul de admitere la nivel licență.

Condiții de înscriere

Pot candida la admiterea în învatamantul superior în ciclul de studii universitare de licență numai absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat obținută în Romania sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.

 

Pot candida la admiterea în învătamantul superior în ciclul de studii universitare de licență numai absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat obținută in Romania sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.

 

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spatiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetațenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de Școlarizare. Fiecare candidat are obligația de a prezenta, la inscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara Romaniei se va realiza de către Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului de Resort. În baza atestatului obținut, candidații vor depune la CES Diploma de Bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta în vederea echivalarii notelor pentru înscrierea la facultate.

 

La admiterea În toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română cetațenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de Școlarizare în Romania a acestora, dupa caz. Astfel, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la inscriere, eliberate de instituții de învațământ superior din Romania sau din străinătate, cu predare în limba romană, certificarea competențelor la limba română se va face pe baza unui test de limba română organizat în perioada inscrierilor de către Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare. Examenul de certificare va cuprinde un test de scriere în limba română (1 ora) în care se vor verifica abilitațile de întelegere, exprimare, redactare și un interviu (10-15 minute), în care se vor evalua cursivitatea, capacitatea de interacțiune și exprimare orală.

 

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate urma un singur program de studiu din cadrul unui singur domeniu de licenţă pe loc finanţat de la bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe domenii/ programe de studii pe locurile fără taxă este obligat să opteze, în termenul stabilit prin prezentul regulament, pentru domeniul/programul de studiu la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior şi/ sau facultate.

 

Candidaţii admişi la a doua specializare în învăţământul superior de stat pot urma studiile astfel:

a)    dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;

b)    dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul de stat sau particular, cea de a doua specializare poate fi făcută în regim fără taxă, dacă au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget.

 

Candidații care sunt studenți sau au fost studenți la studii universitare de licență pot fi admişi şi pot urma o a doua specializare parţial în regim fără taxă în învăţământul universitar de licenţă, dacă anterior au beneficiat de alocație bugetară, aceştia având obligaţia să declare la înscriere perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Aceşti candidaţi pot concura pe locurile la buget, și dacă sunt declarați admiși în urma concursului de admitere, pot urma cursurile în regim bugetat un număr de ani egal cu diferența între numărul de ani ai duratei normale de studii la domeniul unde au fost admiși și numărul de ani bugetați de care au beneficiat anterior. Absolvenții cu diplomă care au beneficiat de finanțare integrală de la buget, pe toată durata ciclului de studii, pot urma a doua specializare numai în regim de taxă.

 

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă sau lungă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere.

Candidații la sudiile universitare de licență care au obținut pe parcursul studiilor liceale premile I, II, III, mențiune la olimpiade scolare internaționale recunoscute de Ministerul de Resort (în domeniul pentru care doresc să aplice) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la buget.

 

Candidații care au obținut pe parcursul studiilor liceale distincții la olimpiadele Școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale pot fi admiși fară concurs de admitere, in conformitate cu art. 151, alineatul 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate și prezentate în Anexa 2 a regulamentului de admitere la nivel de licență.

 

Admiterea acestor candidați se face numai pe baza actelor doveditoare depuse de candidați la dosarul de inscriere, din care sa rezulte ca fac parte din una din categoriile prezentate în Anexa 2.

 

Pentru absolvenții cu diploma de Bacalaureat proveniți din centre de plasament, se poate acorda în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget cel putin un loc fara taxa de școlarizare, fără depașirea cifrei ARACIS, pe baza unei cereri aprobate de Comisia centrală de admitere și a actelor doveditoare depuse la dosarul de inscriere.

 

Pentru specializările cu predare integrală într-o limba straină nu se organizează concurs de admitere separat, selectia studentilor făcându-se dintre candidații reușiți la concursul de admitere, la același domeniu, pe baza unui test de limbă străină organizat de Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare inainte de inceputul anului universitar.

 

Candidații declarați admiși care dețin certificate internaționale de competență lingvistică, de nivel minim B2 sau echivalent (de tipul Cambridge, IELTS, LCCI/Sprachdiplom ș.a) sunt scutiți de susținerea testului de limbă la secția respectivă în funcție de linia de predare din UTCN.

Competente

a)     Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite;

b)     Capacitatea să identifice şi să selecteze componente electronice, de comandă şi control pentru sisteme electrice şi electromecanice industriale;

c)     Capacitatea de a conduce execuţia şi punerea în funcţiune a sistemelor de acţionare electrică, echipamentelor medicale, sistemelor electrice, electromecanice, de monitorizare şi control industriale;

d)     Capacitatea de a face întreţinere, depanare, service pentru sisteme de acţionare electrică, echipamente medicale, sisteme electrice, electromecanice, de monitorizare şi control industriale;

e)     Capacitatea de a soluţiona problemele specifice sistemelor de acţionare electrică, echipamentelor medicale, sistemelor electrice, electromecanice, de monitorizare şi control industriale;

f)      Întocmirea documentaţiei tehnice pe calculator, inclusiv părţile grafice pentru instalaţii electrice;

g)     Proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat;

h)     Execuţia, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electroenergetice;

i)      Monitorizare şi control utilizând medii de programare avansată;

j)      Să identifice, depaneze şi să întreţină diverse tipuri de echipamente medicale;

k)     Să poată simula şi verifica condiţiile şi cerinţele de optimă funcţionare ale unor echipamente de înaltă complexitate cum ar fi: tomograful computerizat, diverse tipuri de ecografe, echipamente de biotelemetrie, radiometrie, stomatologie;

l)      Să poată programa, sisteme electronice inteligente cum ar fi microcontrolerele, sisteme DSP pentru diferite aplicaţii specifice locale;

m)   Să posede cunoştinţe de bază de programare şi de operare a calculatoarelor, şi să programeze în limbaje de nivel înalt aplicaţii software dedicate;

n)     Să poată redacta rapoarte tehnice privitor la activitatea de integrare a echipamentelor electromedicale în diferite sisteme complexe;

 

 

Taxe de admitere si scolarizare

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care: 

(a) Taxa de admitere la UTCN: 50 lei,

(b)Taxa pentru procesarea dosarului: 100 lei

 

Candidații care se înscriu în cadrul UTCN la două sau mai multe comisii de admitere, la a doua și următoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului în cuantum de 100 lei.

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:

(a) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

(b) Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământș

(c) Candidații orfani de ambii părinți; 

(d) Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasemnt familial;

(e) Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

 

Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:

(a) Candidații orfani de un părinte;

 

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

a)     Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,

b)     Reducere taxa de camin pana la 100%,

c)     Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

 

*Taxa de admitere si procesare se achita la Casierie Comisiei de Admitere

Informatii suplimentare

http://www.utcluj.ro/admitere/licenta/

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter