Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea de Inginerie Electrica
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania

Decanat: Sala 347
Secretariat: Sala 346
Telefon: 0264 401229
Email: SecretarFIE@staff.utcluj.ro
Accesul in Secretariat se face doar pe baza de programare:
Programul Secretariatului este: L-V 9-13

Programari secretariat online Lichidare Cereri acte

Facultatea de Inginerie Electrica

 

       Informatii admitere: e-mail: IE@admitere.utcluj.ro ; telefon: 0264-401445  |  0724-810062 | 0724-809746  |  0727-565259 ; Facebook: Facultatea de Inginerie ElectricaGhid inscriere online[nbsp].

Admitere Licenta

Facultatea de Inginerie Electrică din Cluj-Napoca pentru ciclul Licenţă (4 ani) oferă următoarele domenii de studiu:

 

 

Facultatea de Inginerie Electrica face parte din comisia 2.2 de Admitere a Universitatii Tehnice din Cluj Napoca. Admiterea candidatilor se face in urma unui concurs de dosare, in baza medie calculate dupa formula: 

 

MA = 0,6 * NB + 0,4 * MB 

 sau 

MA = MB 


Unde: 

MA - media de admitere; 

NB - nota la BAC la una din materiile matematica, informatica, fizica, chimie, economie; 

MB - media la BAC

 

Criterii de admitere fara concurs.

Locuri admitere 2020

 

Cifra de scolarizare licenta

Nr. Locuri alocate 2020-2021

Facultatea

 

Domeniul

 

Specializare

 

Buget

Romani de pretutindeni repartizare 2020-2021

Taxa

Total

Cu bursa

Fara bursa

Taxa in lei

INGINERIE ELECTRICA

Inginerie Electrica

Electromecanica

0

0

1

1

34

36

Electronica de Putere si Actionari Electrice

Electrotehnica

Instrumentatie si Achiziti de Date

Inginerie Energetica

Managementul Energiei

0

0

 

 

9

9

Stiinte Ingineresti Aplicate

Inginerie Medicala

0

0

1

 

15

16

Inginerie Medicala (la Bistrita)

3

 

 

 

16

19

Inginerie si Management

Inginerie Economica in domeniul Electric, Electronic, si Energetic

0

 

 

 

9

9

Total Facultatea de Inginerie Electrica

3

0

2

1

83

89

 

 

 

Calendar admitere

Datorită circumstanţelor actuale, înscrierile se fac in regim online la adresa web: https://admitere.utcluj.ro/frontend/auth/login. Pentru a se inscrie candidatul se va înregistra prin opţiunea creează cont

 

Perioada de înscriere - sesiunea Septembrie 2020

 

  • Înscriere 7 - 9 Septembrie: Completarea dosarului cu toate actele necesare.

 

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.

 

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 7 facultăţi (exceptând domeniul Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică) : Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.  Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

 

Afișarea rezultatelor inițiale la Comisia cu concurs de dosare este 11 Septembrie 2020, ora 23.00.

 

Confirmarea statutului de admis:

 

  • Etapa I: 12-14 Septembrie 2020 - Confirmarea se face prin achitarea taxe de confirmare a locului în valoare de 200 RON, pe platforma de admitere (online sau prin OP);
  • Afișarea rezultatelor finale: 14 Septembrie 2020, ora 22.00 - Pentru a deveni studentul Facultăţii de Inginerie Electrică va trebui să semnezi şi să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii. Completarea, semnarea si transmiterea contractului de studii este un lucru obligatoriu in confirmarea statutului de ADMIS

 

 

Confirmarea statutului de admis se face prin: Completarea, semnarea si transmiterea contractului de studii din contul de utilizator! 

 

Clasamentul se realizează in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici

ATENȚIE!

Conform Regulamentului de Admitere Art.61
Candidații aflați în lista de asteptare după afișarea rezultatelor finale, indiferent de sesiunea de admitere, au posibilitatea să completeze o nouă fișă de înscriere pentru locurile rămase disponibile, în cadrul aceleiași comisii, fără a i se percepe o nouă taxă de înscriere, conform calendarului de mai jos. În cazul în care vor fi declarați admiși, vor confirma conform Art. 56 și Art. 58. 

Înscrieri: 16 septembrie

 

Informatii suplimentare:  E-mail: ie@admitere.utcluj.ro ; 

telefon: 0264 401 328 ; 

                     0724 810 062

                     0724 809 746

                     0727 565 259

Facebook: Facultatea de Inginerie Electrica

 

Ghid inscriere online

Admitere online UTCN

Acte necesare

    În vederea înscrierii la concursul de admitere în învățământul superior la nivel de licență, candidații vor depune, la prima comisie unde se înscriu, un dosar care va conține următoarele documente:

 1.  Cererea de înscriere - se completează la înscriere sau online și pe baza ei se va edita fişa de înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat;
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de Comisia de Certificare a conformitatii cu Originalul (CCO) , iar pentru absolvenţii de liceu din promoţia anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverinţa în original sau în copie certificată de CCO, care va conţine media de la bacalaureat, excepție făcând candidații care se încadrează la art. 31 din Regulamentul de admitere la nivel de licență;
 3. Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluarii datelor personale și a rezultatelor obținute la Examenul de Bacalaureat din SIIIR;
 4. Foaia matricolă sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO;
 5. Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau taxă);
 6. Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua specializare, diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO si adeverinta care sa ateste forma de finantare a anilor de studii;
 7. Pentru candidatii care au urmat partial studii universitare de licenta, adeverinta care sa ateste numarul de ani si forma de finantare a acestora. 
 8. Pentru cei careau absolvit studiile liceale anterior anului 2020, declarație pe proprie răspundere, în format tipizat, privind numărul de ani urmați în învățământul superior.
 9. Certificatul de naştere, în copie certificată de CCO;
 10. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată de CCOș 
 11. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere ­ după caz ­ de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona ­ în mod expres ­ gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.
 12. Trei fotografii 3 x 4 cm;
 13. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
 14. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere, sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidaţii aflaţi în una din categoriile menționate la art. 43, art. 44 și art. 45 din regulament de admitere la nivel de licență, care beneficiază de scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la admitere. Actele doveditoare sunt după caz: copie/copii după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor ­ în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de Copii (Centrul de Plasament) ­ în  cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă din care să rezulte că un părinte este/a fost angajat în sectorul învăţământ.
 15. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.
 16. Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul (CCO) se va face de către persoana desemnată din cadru Comisiei de certificare a conformității cu originalul. 
 17. Certificatul de compentețe pentru limba română în cazul candidațiilor menționați la art. 19 din regulamentul de admitere la nivel licență.
 18. În cazul candidaţilor care prezintă acte de identitate, de studii şi adeveriţe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză. 
 19. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

    Candidaţii care vor opta pentru înscrierea online îşi vor scana şi transmite toate actele menţionate mai sus, inclusiv o declaraţie pe propria raspundere cu privire la veridicitatea actelor şi a informaţiilor transmise pentru inscrierea online la UTCN.

 

    Candidații intenaţionali, sau români cu acte de studii eliberate în străinătate trebuie să depună la dosar, în plus față de documentele precizate mai sus, documentele solicitate de Biroul de Relații Internaționale (BRI) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Aceștia se vor prezenta la BRI pentru consiliere și avizare, ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

 

   Pentru candidaţii proveniţi de la licee din mediul rural se repartizează, prin Ordin al Ministrului de Resort, un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Candidaţii se vor înscrie depunând la comisia dorită documentele precizate în art. 35 sau art. 36 din regulementul de admitere la nivel licenţă. Aceştia se vor prezenta la Biroul Admitere pentru consiliere şi avizare, ulterior vor depune dosarul în forma solicitată la comisii, după caz. Candidaţii proveniţi de la licee din mediul rural pot să candideze pe locurile pentru cetăţeni români, în condiţiile stabilite pentru cetăţenii românî în regulamentul de admitere la nivel licenţă.

 

    Candidații români de pretutindeni cu domiciliul stabil în străinătate (în aceasta categorie intră candidații mentionați în Metodologia specifică emisă de Ministerul de Resort), vor concura pe locurile specificate în metodologia emisă pentru aceștia. Pentru cazurile în care, în baza Metodologiei specifice, Ministerul de Resort repartizează locuri distincte pentru aceste categorii de candidați, cu depunerea dosarelor de admitere direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, aceștia se vor supune acelorași criterii de admitere ca și cetățenii români. Ei se vor prezenta la BRI pentru consiliere și avizare, iar apoi vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

 

    Pentru candidații cetățeni români de etnie rroma, se repartizează prin Ordin al Ministrului de Resort un număr distinct de locuri subvenționate de la buget. Candidații vor prezenta la inscriere o recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rroma și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă.

 

    Candidatul de etnie rroma depune recomandarea scrisă și documentele enumerate la art. 35 sau art. 36 din regulementul de admitere la nivel licență, dupa caz, la Comisia de admitere la care dorește să se inscrie pe locurile alocate etnicilor rromi și concurează numai pe acele locuri.

 

    Candidații de etnie rroma, cetățeni ai României pot să candideze pe locurile pentru cetățenii români, în condițiile stabilite pentru cetățenii români în regulamentul de admitere la nivel licență.

Condiții de înscriere

Pot candida la admiterea în învatamantul superior în ciclul de studii universitare de licență:

  1. absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat obținută în Romania sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.
  2. absolvenţii de licee situate în mediul rural, respectând condiţiile regulamentului de admitere la nivel de licență.

 

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spatiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetațenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de Școlarizare. Fiecare candidat are obligația de a prezenta, la inscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor sau adeverintţa emisă de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) prin care se specifică faptul că, în baza actelor depuse, i se permite candidatului să participe la concursul de admitere organizat la nivel de universitatea. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara Romaniei se va realiza de către Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului de Resort. În baza atestatului sau adeverinţei, candidații vor depune la CES Diploma de Bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta în vederea echivalarii notelor pentru înscrierea la facultate.

 

La admiterea În toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română candidaţii internaţionali (cetațenii Uniunii Europene și din state terțe, ş.a.m.d) au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de Școlarizare în Romania a acestora, dupa caz. Astfel, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la inscriere, eliberate de instituții de învațământ superior din Romania sau din străinătate, cu predare în limba romană, certificarea competențelor la limba română se va face pe baza unui test de limba română organizat în perioada inscrierilor de către Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare. Examenul de certificare va cuprinde un test de scriere în limba română (1 ora) în care se vor verifica abilitațile de întelegere, exprimare, redactare și un interviu (10-15 minute), în care se vor evalua cursivitatea, capacitatea de interacțiune și exprimare orală.

 

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate urma un singur program de studiu din cadrul unui singur domeniu de licenţă pe loc finanţat de la bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe domenii/ programe de studii pe locurile fără taxă este obligat să opteze, în termenul stabilit prin regulamentul de admitere la nivel de licență, pentru domeniul/programul de studiu la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior şi/ sau facultate.

 

Candidaţii admişi la a doua specializare în învăţământul superior de stat pot urma studiile astfel:

a)    dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;

b)    dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul de stat sau particular, cea de a doua specializare poate fi făcută în regim fără taxă, dacă au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget.

 

Costurile aferente depăşirii duratei învăţămîntului gratuit prevăzut de lege, se suportă de către studenţi. Candidaţii care sunt studenţi sau au fost sudenţi la studii universitate de licenţă pot fi admişi sau pot urma o a doua specilizare parţial în regim fără taxă în învăţămîntul universitar de licenţă, dacă anterior au beneficiat de alocaţie bugetară, aceştia având obligaţia să declare la înscriere periodele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Aceşti candidaţi pot concura pe locurile la buget, și dacă sunt declarați admiși în urma concursului de admitere, pot urma cursurile în regim bugetat un număr de ani egal cu diferența între numărul de ani ai duratei normale de studii la domeniul unde au fost admiși și numărul de ani bugetați de care au beneficiat anterior. Absolvenții cu diplomă, sau fara diploma care au beneficiat de finanțare integrală de la buget, pe toată durata ciclului de studii, pot urma a doua specializare numai în regim de taxă.

 

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă sau lungă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere.

Candidații la sudiile universitare de licență care au obținut pe parcursul studiilor liceale premile I, II, III, mențiune la olimpiade scolare internaționale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale (în domeniul pentru care doresc să aplice) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la buget.

 

Candidații care au obținut pe parcursul studiilor liceale distincții la olimpiadele Școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale pot fi admiși fară concurs de admitere, in conformitate cu art. 151, alineatul 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate și prezentate în Anexa 3 a regulamentului de admitere la nivel de licență.

 

Admiterea acestor candidați se face numai pe baza actelor doveditoare depuse de candidați la dosarul de inscriere, din care sa rezulte ca fac parte din una din categoriile prezentate în Anexa 3. Candidații care se înscriu pe locuri finanțate de la buget, conform art. 24 și art. 25 din regulamentul de admitere la nivel licență, vor depune la dosarul de înscriere diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original.  

 

Pentru absolvenții cu diploma de Bacalaureat proveniți din centre de plasament, se poate acorda în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget cel putin un loc fara taxa de școlarizare, fără depașirea cifrei ARACIS, pe baza unei cereri aprobate de Comisia centrală de admitere și a actelor doveditoare depuse la dosarul de inscriere.

 

Pentru specializările cu predare integrală într-o limba straină nu se organizează concurs de admitere separat, selectia studentilor făcându-se dintre candidații reușiți la concursul de admitere, la același domeniu, pe baza unui test de limbă străină organizat de Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare inainte de inceputul anului universitar.

 

Candidații declarați admiși care dețin certificate internaționale de competență lingvistică, de nivel minim B2 sau echivalent (de tipul Cambridge, IELTS, LCCI/Sprachdiplom ș.a) sunt scutiți de susținerea testului de limbă la secția respectivă în funcție de linia de predare din UTCN.

 

După expirarea perioadei de înscriere la admitere, candidații înscriși nu mai pot solicita modificarea ordinii opțiunilor (domenilor) pe care le-au stabilit în fișa de înscriere și nici restituirea taxelor achitate la înscriere. 

 

Un cadidat este considerat înscris la concursul de admitere numai dacă a semnat fișa de înscriere și numai dacă a depus dosarul complet la Comsia de admitere.  Pentru candidaţii care au optat pentru depunerea actelor online înscrierea se consideră finalizată doar dupa ce primeşte confirmarea oficială (inclusiv legitimaţia de concurs, acolo unde este cazul) din partea Comisiei de admitere cu privire la recepţionarea tuturor actelor solicitate conform Art. 35 din regulament de admitere la nivel licenţă, transmise de către candidat. 

 

În urma depuneri dosarului de admitere, candidatul poate solicita Comisiei de admitere eliberarea unei adeverințe care să ateste că s-a inscris la acea comisie. Adeverința va fi semnată de către persoana care a eliberat adeverința și stampilată cu ștampila comisiei de admitere. 

Competente

  1. Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite;
  2. Capacitatea să identifice şi să selecteze componente electronice, de comandă şi control pentru sisteme electrice şi electromecanice industriale;
  3. Capacitatea de a conduce execuţia şi punerea în funcţiune a sistemelor de acţionare electrică, echipamentelor medicale, sistemelor electrice, electromecanice, de monitorizare şi control industriale;
  4. Capacitatea de a face întreţinere, depanare, service pentru sisteme de acţionare electrică, echipamente medicale, sisteme electrice, electromecanice, de monitorizare şi control industriale;
  5. Capacitatea de a soluţiona problemele specifice sistemelor de acţionare electrică, echipamentelor medicale, sistemelor electrice, electromecanice, de monitorizare şi control industriale;
  6. Întocmirea documentaţiei tehnice pe calculator, inclusiv părţile grafice pentru instalaţii electrice;
  7. Proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat;
  8. Execuţia, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electroenergetice;
  9. Monitorizare şi control utilizând medii de programare avansată;
  10. Să identifice, depaneze şi să întreţină diverse tipuri de echipamente medicale;
  11. Să poată simula şi verifica condiţiile şi cerinţele de optimă funcţionare ale unor echipamente de înaltă complexitate cum ar fi: tomograful computerizat, diverse tipuri de ecografe, echipamente de biotelemetrie, radiometrie, stomatologie;
  12. Să poată programa, sisteme electronice inteligente cum ar fi microcontrolerele, sisteme DSP pentru diferite aplicaţii specifice locale;
  13. Să posede cunoştinţe de bază de programare şi de operare a calculatoarelor, şi să programeze în limbaje de nivel înalt aplicaţii software dedicate;
  14. Să poată redacta rapoarte tehnice privitor la activitatea de integrare a echipamentelor electromedicale în diferite sisteme complexe;

 

 

Taxe de admitere si scolarizare

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei (cu excepția Comisiei 1 si Comisia 2, Comisia 2.1) din care: 

(a) Taxa de admitere la UTCN: 50 lei,

(b)Taxa pentru procesarea dosarului: 100 lei, respectiv 300 lei la Comisia 1 si 150 Comisia 2,subcomisia 2.1  

 

Candidații care se înscriu în cadrul UTCN la două sau mai multe comisii de admitere, la a doua și următoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului în cuantum de 100 lei, respectiv 300 lei la Comisia 1 si 150 Lei Comisia 2,subcomisia 2.1 .

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:

(a) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

(b) Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

(c) Candidații orfani de ambii părinți; 

(d) Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasemnt familial;

(e) Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora; 

(f) Candidații români de pretutindeni care candidează pe locuri alocate bursierilor statului român (cu bursă sau fară bursă), dacă metodologia sau informările specifice ale Ministerului de Resort indică acest aspect. 

 

Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:

(a) Candidații orfani de un părinte;

 

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.400 lei.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

a)     Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,

b)     Reducere taxa de camin pana la 100%,

c)     Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

 

*Taxa de admitere si procesare se achita la Casierie Comisiei de Admitere

Informatii suplimentare

http://www.utcluj.ro/admitere/licenta/

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter