Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea de Inginerie Electrica
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania

Decanat: Sala 347
Secretariat: Sala 346
Telefon: 0264 401229
Email: SecretarFIE@staff.utcluj.ro
Accesul in Secretariat se face doar pe baza de programare:
Programul Secretariatului este: L-V 9-13

Rezultate finale Admitere Master - Toamna 2020

 

 

  • Aducerea actelor in original se face cu programare online la secretariatul Facultatii de Inginerie Electrica pana in data de 23 septembrie 2020. 

 

 

 

Admitere Master

Facultatea de Inginerie Electrică din Cluj-Napoca pentru ciclul Master (2 ani) oferă următoarele domenii de studiu:

 

Domeniul de master

Programe de studii universitare de masterat

Inginerie Energetica

Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne

Inginerie Electrică

Sisteme de Monitorizare si Control in Inginerie Electrica

Sisteme si Structuri Electrice Avansate

Tehnici Moderne de Proiectare Asistata de Calculator in Inginerie Electrica

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Stiinte Ingineresti aplicate in Medicina

Locuri admitere Master Septembrie 2020

 

Cifra de scolarizare master Nr. Locuri alocate 2020-2021
Facultatea Domeniul Specializare Buget Romani de pretutindeni repartizare 2020-2021 Taxa Total
Cu bursa Fara bursa taxa in Lei
INGINERIE ELECTRICA Inginerie Energetica Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne 0       15 15
Total Domeniu 0 0     15 15
Inginerie Electrica Sisteme de Monitorizare si Control in Inginerie Electrica 0 0   1 16 16
Sisteme si Structuri Electrice Avansate 0 12 12
Tehnici Moderne de Proiectare Asistata de Calculator in Inginerie Electrica 0 14 14
Total Domeniu 0 0   1 42 43
Stiinte Ingineresti Aplicate Stiinte Ingineresti Aplicate in Medicina 9       8 17
Total Domeniu 9       8 17
TOTAL   9 0   1 65 75

Locuri admitere Master

Informatii in curs de actualizare.

 

Calendar admitere Master Septembrie 2020

Concursul pentru admiterea la studiile universitare de master la Facultatea de Inginerie Electrica se organizeaza in două sesiuni: o sesiune in iulie (vara) si o sesiune in septembrie (toamna), inainte de inceperea anului universitar.

 

În sesiunea din toamna concursul de admitere se organizeaza pe locurile ramase disponibile in urma sesiunii din vara.

 

Calendarul admiterii la nivel de facultate se stabileşte anual prin decizia Consiliului Facultatii de Inginerie Electrica si va fi în concordanta cu calendarul propus la nivel de universitate.

 

Media de admitere se stabileste ca media aritmetica dintre media notelor obtinute la licenta si nota obtinuta la interviu (MA = ((MP1+MP2)/2 + NI)/2, unde MA este media admitere; MP1 – media proba 1 de la examenul de licenta; MP2 – media proba 2 de la examenul de licenta; NI – nota interviu). In caz de egalitate, pentru ultimul loc, departajarea se va face in functie de nota de la interviu. Media minima de admitere este 6,00. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fara rotunjiri.

 

Nota interviu (NI) se calculează ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjiri, a notelor intregi date de membrii comisiei (fara secretar).

 

Inscrieri:

 

- Sesiunea Septembrie:  14 septembrie 2020 pana la ora - 14:00;

 

Inscrierile se fac online la adresa:  https://admitere.utcluj.ro/frontend/auth/login  

 

Desfasurarea proba interviu:

 

- Sesiunea Septembrie: 15 Septembrie 2020,

 

PROGRAM de STUDII DEPARTAMENT Adresa
Tehnici Moderne de Proiectare Asistata de Calcultator in Inginerie Electrica Electrotehnica si Masurari Online Teams, Zoom
Sisteme de Monitorizare si Control in Inginerie Electrica Online Teams, Zoom
Stiinte Ingineresti Aplicate in Medicina Online Teams, Zoom
Sisteme si Structuri Electrice Avansate Masini si Actionari Electrice Online Teams, Zoom
Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne Electroenergetica si Management Online Teams, Zoom

 

 

Rezultate: 

 

Rezultatele se afiseaza in data de 15 septembrie 2020 la ora 20:00. 

Contenstatiile se depun pana in data de 16 septembrie 2020 ora 14 la adresa de email: contenstatiiadmitere@utcluj.ro.

Confirmarea locului: 16 septembrie ora 20:00 prin plata taxei de confirmare loc.

Rezolvarea contenstatiilor se pana in data de 17 septembrie 2020.

Afisarea rezultatelor finale ale sesiunii iulie 2020: 17 septembrie 2020 ora 23:00. 

 

Pentru cei care si-au schimbat statusul dupa afisarea rezultatelor finale (au intrat de pe listele de asteptare), confirmarea locului se va face până în 18 septembrie 2020. Dupa afisarea rezultatelor finale candidatii admisi se vor programa la secretariat pentru a aduce actele in original. 

Observatii: 

 

Plata confirmarii locului la taxa (200 RON) se va face pana in 18 septemrbie 2020. Plata se face din platforma de inscriere sau prin OP/transfer bancar. In acest caz in platforma se selecteaza la plata OP/transfer bancar si se ataseaza o dovada a platii. Neplata taxei pana la data stabilita va determina pierderea locului. 

 

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Cod Fiscal: 4288306
Sediul: Str. Memorandumului Nr. 28
Județul: Cluj
Cont: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
Banca: Trezoreria Cluj

Acte necesare inscriere Master 2020

Inscrierea candidatilor se efectuaza online la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro, si trebuie sa depuna urmatoarele documente:

  1. Cerere de inscriere - Se genereaza automat in momentul inscrierii pe site;
  2. Diploma de licenta sau adeverinta de absolvire (numai pentru promotia din anul curent). Diploma sau adeverinta se depun in original pentru candidatii la locurile de la buget. Pentru candidatii la locurile la taxa se depun diploma sau adeverinta fie in original, fie copie legalizata, fie in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original;
  3. Supliment la diploma pentru promotiile anterioare in original sau in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original;
  4. Declaratie pe propria raspundere privind numarul de ani in care candidatul a beneficiat de alocatie bugetara la studii de tip master;
  5. Certificat de nastere (in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original);
  6. Copie carte de identitate (in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original);
  7. Adeverinta medicala in original, eliberata de cabinetul medical scolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ după caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta o adeverintă medicală vizată de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele instituţionale in vigoare. Valabilitatea adeverintei medicale este de trei luni de la data eliberarii conform legislației în vigoare.

 

Conditii de inscriere master 2020

La admiterea in ciclul de studii universitare de master pot participa absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate din cadrul Ministerul de Resort ca fiind cel putin studii universitare de licenta.

 

La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevăzute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de catre acestia in afara Romaniei se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerul de Resort inainte de inscrierea candidatilor la concursul de admitere, fiecare candidat avand obligatia de a prezenta la inscrierea la concurs atestatul de recunoastere a studiilor. 

 

Absolventii invatamantului superior de lunga durata , din perioada anterioara aplicarii celor trei cicluri tip Bologna se pot inscrie la concursul de admitere la studii universitare de master atat pe locurile bugetate cat si pe locurile cu taxa. 

 

Candidatii sunt declarati admisi in ordinea descrescatoare a mediilor generale de admitere, in limita numarului de locuri la domeniul pentru care candideaza.

 

Criteriu de repartizare: opţiunea este prioritara mediei.

 

Media generala minima de admitere este 6 (sase).

 

Mediile generale obtinute de candidati (respectiv punctajul general) sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la programele de studiu  mentionate de candidat in cererea de inscriere.  

 

Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele fiecarei comisii se afisează in locurile unde s-a desfasurat admiterea. Fac obiectul afisarii listele cu candidaţii admisi pe specializari in regim bugetat si cu taxa, ordonati descrescator dupa media generala obtinuta si lista cu candidatii respinsi, ordonasi alfabetic. Se va mentiona, pe langa cele precizate, in mod obligatoriu, termenul si locul de depunere a contestatiilor.

 

Avand in vedere ca examinarea este orala, nu se admit contestatii, la notele acordate de catre comisii. Eventualele contestatii privind modul de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor se depun la secretariatul Facultatii de Inginerie Electrica in termen de 24 de ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor si se rezolva in termen de 48 de ore de la data incheierii depunerii contestatiilor, de catre Comisia de analiza a contestatiilor numită de U.T.C.-N. Contestatiile se rezolva exclusiv la nivelul U.T.C.-N. si sunt definitive.

Taxe de admitere Master si scolarizare 2020

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care: 

(a) Taxa de admitere la UTCN: 50 lei,

(b)Taxa pentru procesarea dosarului: 100 lei

Taxa de inscriere se poate achita online cu cardu sau prin ordin de plata sau transfer bancar. In cazul in care plata sa efectuat prin ordin de plata, sau transfer bancar se va atasa documentul doveditor. 

 

Beneficiaza de gratuitate la inscrierea la admitere, indiferent de numarul de comisii la care se înscriu, candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:

(a) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatamant;

(b) Candidatii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant;

(c) Candidatii orfani de ambii parinti; 

(d) Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasemnt familial;

(e) Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;

 

Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidati, daca depun la dosar acte doveditoare:

(a) Candidatii orfani de un parinte;

 

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:

(a) Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,

(b) Reducere taxa de camin pana la 100%,

(c) Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter