Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică din Cluj-Napoca:

   

    Realizarea la un înalt nivel de calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în domeniile Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Ştiinţe Inginereşti Aplicate, Inginerie şi Management, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres a societăţii româneşti.

 

Obiectivele Facultăţii de Inginerie Electrică:

 

- Orientarea spre calitate şi încurajarea performanţei în învăţământ şi cercetare

- Compatibilizarea învăţământului şi cercetării cu orientările europene şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă

- Promovarea cercetării ştiinţifice performante, orientarea ei spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene

- Crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil cu studenţii şi personalul

- Întărirea dimensiunii antreprenoriale a facultăţii

- Promovarea competenţelor distinctive ale facultăţii în comunitatea regională, naţională şi internaţională

- Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale

 

Cunoştinţe dobândite de absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică:

 

Matematică – cunoştinţe de analiză matematică, algebră, geometrie analitică şi diferenţială, matematici speciale şi aplicaţii ale lor;

Fizică - cunoaşterea şi predicţia principiilor şi legilor fizicii, relaţiilor dintre ele şi aplicaţiilor acestora, pentru a înţelege dinamica fluidelor, materialelor şi atmosferei, precum şi structurile şi procesele mecanice, electrice, atomice şi sub-atomice;

Mecanică – cunoaşterea principiilor de bază, pentru înţelegerea proiectării, utilizării, reparării şi mentenanţei echipamentelor;

Calculatoare şi electronică – cunoaştere a plăcilor de circuit, procesoarelor, echipamentelor electronice, hardware-ului şi software-ului calculatoarelor, inclusiv a aplicaţiilor şi programării acestora;

Telecomunicaţii – cunoaşterea funcţionării, controlului şi operării sistemelor de telecomunicaţii

Limbi moderne – cunoaşterea structurii şi conţinutului unei limbi moderne, incluzând semnificaţia şi ortografia cuvintelor, regulile de compunere şi gramaticii;

Inginerie şi tehnologie – cunoaşterea aplicării practice a ştiinţei ingineriei şi tehnologiei. Aceasta include aplicarea principiilor, tehnicilor, procedurilor şi echipamentelor de proiectare şi producţie a diverselor bunuri şi servicii;

Producţie şi prelucrare – cunoaştere a materialelor primare, proceselor de producţie, control de calitate, costuri şi alte tehnici de optimizare a fabricării efective şi distribuţiei bunurilor;

Proiectare – cunoaştere a tehnicilor de proiectare, mijloacelor şi principiilor implicate în generarea corectă a proiectelor tehnice, materialelor scrise, desenelor şi modelelor.

 

Competenţe ale absolvenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică:

 

Ştiinţe exacte – utilizarea regulilor şi metodelor ştiinţifice în rezolvarea problemelor;

Capacitate de comunicare scrisă şi orală – înţelegerea documentaţiilor scrise referitoare la problemele profesionale, precum şi capacitatea de comunicare în raport cu auditoriul;

Ascultare activă – acordarea întregii atenţii opiniilor celorlalţi, înţelegerea altor puncte de vedere, formularea adecvată a întrebărilor, fără a întrerupe la momente nepotrivite;

Învăţare activă – înţelegerea implicaţiilor noilor informaţii asupra problemelor curente sau viitoare, pentru rezolvarea lor şi adoptarea deciziilor;

Gândire critică – utilizarea logicii şi raţionamentului pentru a identifica punctele tari şi slabe ale soluţiilor alternative, concluziilor şi abordărilor problemelor tehnice;

Analiză şi adoptare de decizii – considerarea costurilor relative şi a beneficiilor acţiunilor potenţiale pentru a le alege pe cele mai potrivite;

Managementul timpului – managementul timpului propriu şi al altora.

 

Abilităţi cognitive specifice ale absolvenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică:

 

Gândire matematică – abilitatea de a alege formulele şi metodele matematice corecte pentru rezolvarea unor probleme;

Raţionament deductiv – abilitatea de a aplica reguli generale unor probleme specifice, pentru a produce răspunsuri care au sens;

Raţionament inductiv – Abilitatea de a combina informaţii disparate pentru a formula reguli şi concluzii generale;

Imaginaţie – abilitatea de a-şi imagina cum va arăta ceva după ce este modificat sau părţile sale vor fi modificate sau rearanjate;

Sensibilitate la probleme – abilitatea de a recunoaşte şi a spune când există o problemă;

Ordonarea informaţiilor – abilitatea de a aranja lucrurile şi acţiunile într-o anumită ordine sau după un anumit model, în conformitate cu reguli sau seturi de reguli specifice;

Comunicare orală – abilitatea de a comunica informaţii şi idei prin vorbire, astfel încât să fie înţeles de ceilalţi; abilitatea de a asculta şi a înţelege informaţii şi idei prezentate oral;

Comunicare scrisă – abilitate de a citi şi înţelege informaţii şi idei prezentate în scris.