Facultatea de Inginerie Electrică pregăteşte viitori ingineri în următoarele domenii şi specializări:

 

Ciclul I – licenţă (4 ani)

 

Domeniul

Specializare

Inginerie Electrică

Electrotehnică  (Competente)

Instrumentaţie şi Achiziţia Datelor (Competente)

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice (Competente)

Electromecanică (Competente)

Inginerie Energetică

Managementul Energiei (Competente)

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Inginerie Medicală (la Cluj-Napoca şi Bistriţa) (Competente Cluj, Competente BN)

Inginerie şi Management

Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic şi Energetic (Competente)

 

       Conform planurilor de învăţământ în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti, fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcţia aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferenţiază într-o anumită măsură, funcţie de domeniul şi programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opţionale din planul de învăţământ. Astfel, apare şi o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educaţional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenţilor facultăţii noastre să poată face faţă în oricare din domeniile menţionate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes.

        Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, şi anume pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

 

Ciclul II –master (2 ani)

 

În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de Master (cu durata de 2 ani), în următoarele domenii şi programe de studii:

Domeniul

Specializare

Inginerie Electrică

Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică

Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică

Sisteme şi Structuri Electrice Avansate

Inginerie Energetică

Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne

Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină

 

        Armonizarea programelor de studiu cu cele ale unor universităţi de prestigiu pe plan mondial este o preocupare permanentă a comunităţii academice, manifestată printr-o veritabilă angajare a corpului profesoral în procesul de inovare a proiectării, aplicării şi evaluării de curriculum, cu referire la planurile de învăţământ, programe analitice şi manuale.

        O altă componentă a activităţii din Facultatea de Inginerie Electrică o constituie cercetarea știinţifică. Meritul primordial al personalului Facultăţii de Inginerie Electrică constă în faptul că rezultatele în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă s-au situat la cote de recunoaştere internaţională. Au fost publicate lucrări în numeroase țări ale lumii, în reviste sau la conferinţe internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică are de asemenea colaborări de cercetare cu universităţi şi companii europene de mare prestigiu cum ar fi: Siemens AG (Germania), Philips AG (Olanda), University of Gent (Belgia), "Vrije" University of Brussels (Belgia), "Federico II" University of Naples (Itala), University "Politecnica" of Calalunya (Spania), Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnik Universitat Stuttgart (Germania). De remarcat este faptul că o mare parte din absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică sunt în prezent cercetători apreciaţi la universităţi de prestigiu din SUA, Germania, Belgia, Franţa şi Danemarca.

 

Ciclul III –doctorat (3 ani)

 

      Tematica de cercetare este axată pe specificul laboratoarelor de cercetare existente la nivelul departamentelor şi al domeniilor de pregătire prin studii doctorale. Doctoratul este o forma superioară de îmbinare a învăţământului cu cercetarea, finalizată cu o teză susţinută public şi evaluată de o comisie de specialişti. Facultatea de Inginerie Electrică are 28 de conducători de doctorat, majoritatea în domeniul Inginerie Electrică, dar şi un conducător de doctorat în domeniul Marketing.